โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561

วันที่ 06 ก.พ. 2561
ผู้เข้าชม : 819
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561
ระดับชั้น อนุบาล 1- อนุบาล 3
              **** มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561                    ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคาร SANCTA MARIA โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
           **** ถ้าผู้ปกครอง ไม่สามารถมาดำเนินการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้                                          กรุณาติดต่อกับทางโรงเรียน ตามหมายเลขโทรศัพท์ 039-312569                                                          ถ้าไม่มีการติดต่อใดๆ ทั้งสิ้นถือว่าท่านสละสิทธิ์
           ****คำชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ที่มีรายชื่อติดสำรอง                                               ผู้ปกครองไม่ต้องมามอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม                                                                      โรงเรียนจะพิจารณาและติดต่อกลับไปในภายหลัง****

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนอนุบาลที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561
ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย) เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 การรับนักเรียน - รับเฉพาะนักเรียน ไป - กลับ - รับนักเรียนชาย - หญิง - แบ่งชั้นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ - ชั้นอนุบาล 1 อายุ 3 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2558) - ชั้นอนุบาล 2 อายุ 4 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2557) - ชั้นอนุบาล 3 อายุ 5 ปีเต็ม (เกิดก่อน 16 พฤษภาคม 2556) หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับสมัคร - สำเนาสูติบัตรนักเรียนพร้อมรับรองสำเนา จำนวน 1 ชุด - สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา,นักเรียน) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาบัตรประชาชนพร้อมรับรองสำเนา (บิดา,มารดา) อย่างละ 1 ชุด - สำเนาการเปลี่ยนแปลงชื่อ,นามสกุล (บิดา,มารดา,นักเรียน) ถ้ามี อย่างละ 1 ชุด - รูปถ่ายสีหรือขาวดำของผู้สมัคร ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ - เอกสารรับรองการจบการศึกษาจากโรงเรียนเดิม 1 ชุด (ยกเว้นนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนใน ระดับชั้นอนุบาล 1) - กรณีนักเรียนต่างชาติ ต้องนำสำเนาพาสปอร์ตและวีซ่าของนักเรียนและผู้ปกครอง ใบอนุญาต การทำงานของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครองคนละ 1 ชุด *** ติดต่อสอบถามได้ที่ห้องธุรการ อาคาร Sancta Maria ตรงข้ามเทศบาลจันทนิมิต *** *** หรือห้องธุรการ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (หลังเดิม) *** เวลา 08.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ค่ะ
ปฏิทินโรงเรียน ปีการศึกษา 2561 เดือนเมษายน-พฤษภาคม 21 มี.ค.-19 เม.ย. เรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น 13-16 เม.ย. หยุดเรียนเทศกาลสงกรานต์ 18 เม.ย. ขายหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1/2561 12 พ.ค. ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 14 พ.ค. เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2561 ทุกระดับชั้น
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น อนุบาล 1- อนุบาล 3 **** มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียน ในวันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ อาคาร SANCTA MARIA โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ **** ถ้าผู้ปกครอง ไม่สามารถมาดำเนินการในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ได้ กรุณาติดต่อกับทางโรงเรียน ตามหมายเลขโทรศัพท์ 039-312569 ถ้าไม่มีการติดต่อใดๆ ทั้งสิ้นถือว่าท่านสละสิทธิ์ ****คำชี้แจงเพิ่มเติม สำหรับนักเรียนอนุบาล 2 และอนุบาล 3 ที่มีรายชื่อติดสำรอง ผู้ปกครองไม่ต้องมามอบตัวและชำระค่าธรรมเนียม โรงเรียนจะพิจารณาและติดต่อกลับไปในภายหลัง****ดาวน์โหลดไฟล์แนบ > รายชื่อนักเรียนอนุบาลที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ปีการศึกษา 2561