โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : อนุบาล 3/3 เรียนProject Approach เรื่อง

วันที่ 05 มิ.ย. 2563
นักเรียนอนุบาล 3/3 เรียน Project Approach เรื่อง ป่าชายเลน ของขวัญจากพ่อหลวง" ได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนา อ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จันทบุรี เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับพืชที่พบบริเวณป่าชายเลน สัตว์ที่อาศัยอยู่บริเวณป่าชายเลน การอนุรักษ์ป่าชายเลน และประโยชน์ของป่าชายเลน****โรงเรียนขอขอบคุณผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ****
1 [ 2 ][ 3 ]