โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : อนุบาล 2/5 เรียนProject Approach เรื่อง

วันที่ 06 มิ.ย. 2563
50 รูปภาพ · Updated 13 นาทีที่แล้ว นักเรียนอนุบาล 2/5 เรียน Project Approach เรื่อง "Butterfly can fly" ได้ไปทัศนศึกษา ณ ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 3 จันทบุรี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับวงจรชีวิตของผีเสื้อและแมลงต่างๆ จากธรรมชาติรอบตัว ขั้นตอนการเลี้ยงหนอนชนิดต่างๆ ประโยชน์และโทษของหนอน ได้เห็นและได้ใช้ในชีวิตประจำวันในสถานที่จริง ได้ร่วมทำกิจกรรมโดยการได้ดูผีเสื้อชนิดต่างๆ ในขนำผีเสื้อซึ่งเป็นที่ๆ มีผีเสื้ออยู่ภายในหลายชนิดเช่น ผีเสื้อถุงทอง และดูแมลงจากกล้องจุลทรรศน์ ทำให้เห็นส่วนต่างๆ ของแมลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น****โรงเรียนขอขอบคุณหัวหน้าศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ 3 ทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ****
1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ]