โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

อัลบั้มรูป : อนุบาล 1/5 เรียนProject Approach เรื่อง

วันที่ 05 มิ.ย. 2563
นักเรียนอนุบาล 1/5 เรียน Project Approach เรื่อง "เพาะ..รักษ์..เห็ด" ได้ไปทัศนศึกษา ณ สวนเห็ด จันทบุรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 ซึ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของเห็ดประกอบด้วยส่วนที่เป็นหมวกเห็ด ครีบ ก้าน แผ่นวงแหวน เยื่อหุ้มดอกเห็ดและเกล็ด วัฏจักรชีวิตและการเจริญเติบโตของเห็ด****โรงเรียนขอขอบคุณคุณปัณฑารีย์ เขาจารี ทีให้ความอนุเคราะห์ในการทัศนศึกษาในครั้งนี้ด้วยค่ะ โรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ปกครองเป็นอย่างสูงที่ได้ส่งเสริม สนับสนุนบุตรหลานได้เข้าร่วมกิจกรรม ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ****
1 [ 2 ][ 3 ]