โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วันที่ 26 พ.ค. 2562

วิสัยทัศน์ (Vision) ระดับปฐมวัย

        นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษาทุกคนมีความพร้อมในด้านความคิด และจิตวิญญาณ มีพัฒนาการอย่างเป็นองค์รวม พร้อมจะเติบโต
ไปกับอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก  มีสำนึกของความเป็นไทย มีความคิดในระดับสากล มีความภาคภูมิใจในวิถีไทย และพร้อมจะเป็น  
พลเมืองของทุกสังคมที่ดี
 
 

พันธกิจ (Mission) ระดับปฐมวัย

          แผนกปฐมวัย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ จังหวัดจันทบุรี มีพันธกิจที่จะต้องยึดถือเป็นกรอบในการดำเนินงานจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย คือ

พันธกิจที่ 1      จัดการเรียนการสอนนักเรียนในระดับปฐมวัยให้ประสบผลสัมฤทธิ์          ตามเจตนารมณ์ด้านการจัดการศึกษาของคณะ
                         รักกางเขน แห่ง จันทบุรี  และโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์โดยอยู่บนพื้นฐานแห่งความสุขของนักเรียน   ความพึงพอใจของ
                         ผู้ปกครอง และความถูกต้องตามระเบียบของราชการ   
                                                                                    
พันธกิจที่ 2     ดำเนินงานในฐานะที่เป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้พันธกิจทุกพันธกิจของโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ สำเร็จลุล่วง
                        ไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ                                                                                                                                                                  
พันธกิจที่ 3     ดำเนินงานวิจัย พัฒนา และเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษา   
                                 
พันธกิจที่ 4     อบรมสั่งสอนและเตรียมนักเรียนให้มีความพร้อม  และมีความรู้ความสามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก
                        โดยตั้งอยู่บนความพอเพียงอันจะก่อให้เกิดปัญญาญาณ                                                                                                                                                     
พันธกิจที่ 5     จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและมวลประสบการณ์ที่สอดคล้องกับความต้องการ ความสนใจ วัย    และพัฒนาการของ
                        ผู้เรียนทั้งเป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม                                                                                                                                                             
พันธกิจที่ 6     ส่งเสริมสนับสนุนและปลูกสำนึกให้นักเรียนรักความเป็นไทย ภูมิใจในถิ่นกำเนิด     ตลอดจนมีสำนึกกตัญญูกตเวทีต่อผู้มี                                พระคุณและแผ่นดินไทย