โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ (ปฐมวัย)

ปรัชญา คำขวัญ คติพจน์

วันที่ 26 พ.ค. 2562

ปรัชญา
 

คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคมคำขวัญ


วินัยดี  ศึกษาเยี่ยม  เปี่ยมคุณธรรม
คติพจน์


รัก  เมตตา  ซื่อสัตย์